ทีโอที ตั้งบริษัทเอาท์ซอร์สซิ่ง “TOT os” รับจ้างเหมาบริการจาก ทีโอที เพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ รองรับความต้องการของตลาดโทรคมนาคม

outsource[1]
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556  ที่ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานใหญ่ บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ โดยนายยงยุทธ  วัฒนสินธุ์ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานบริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ ทีโอที ให้บริการรับจ้างเหมาแรงงานลูกจ้าง รวมถึงการให้บริการรับช่วงบริการต่าง ๆ ของ ทีโอที เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน  หวังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเสริมโอกาสรองรับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มการลงทุนในเทคโนโลยีสำหรับองค์กรเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ ทีโอที ร่วมงาน
นายยงยุทธ  วัฒนสินธุ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทเมื่อเดือนมกราคม 2556 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท จำนวน 50,000 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ ทีโอที ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 12,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 และหุ้นปุริมสิทธิพนักงานถือหุ้นจำนวน 37,500 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 75 โดยมีนายสัจจา  เมืองทอง (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  โดย เป็นธุรกิจเพื่อให้บริการรับจ้างเหมาแรงงานลูกจ้าง รวมถึงการให้บริการรับช่วงต่อบริการต่าง ๆ จาก ทีโอที  อาทิ การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ management เพื่อให้บริการลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจ้างแรงงานลูกจ้างของ ทีโอที ซึ่งปัจจุบันมีถึงจำนวนกว่า 5,000 คน เป็นแรงงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  อาทิ แรงงานของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที  แรงงานบริการด้านช่าง แรงงานบริการคอลเซ็นเตอร์ 1100 และบริการ 1177 โดยก่อนที่จะปฏิบัติงาน บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  ได้กำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่แรงงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันวิชาการ ทีโอที โดยเฉพาะงานด้านช่างโทรคมนาคม ซึ่งสถาบันวิชาการ ทีโอที เป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่มีการเปิดอบรมวิชาชีพด้านโทรคมนาคม
นายยงยุทธ  วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สาเหตุของการตัดสินใจตั้งบริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เนื่องจากตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขันสูงมาก และต้องสามารถสนองตอบความต้องการของภาครัฐและธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด จะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจให้กับ ทีโอที และที่สำคัญเป็นการรองรับฐานลูกค้าซึ่งมีแนวโน้มลงทุนในเทคโนโลยีสำหรับองค์กรเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้บริหารที่มาจาก ทีโอที ซึ่งนับเป็นจุดแข็งที่ทำให้ที่รู้ถึงข้อจำกัด และความไม่คล่องตัวต่าง ๆ  โดยสามารถบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสร้างความเข้มแข็งให้กับ ทีโอที ในระยะยาวได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น