ปลัด ก.ไอซีที มอบรางวัลนักคิด โครงการ “AIS The StartUp Weekends 2013″

31 มี.ค.NEWS

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้แก่นักคิด นักสร้างสรรค์ และเหล่าผู้ประกอบการ 5 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการประกวดไอเดีย    สร้าง Mobile Application “AIS The StartUp Weekends 2013″ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด     อาคารออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ         เอไอเอส สำหรับผู้ร่วมโครงการนี้ได้มีโอกาสแสดงพลังทางความคิดความสามารถ รวมทั้งได้รับประสบการณ์และเรียนรู้   การทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่สามารถนำไปสู่ตลาดไทยและตลาดโลกได้จริง ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงไอซีที ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน              ด้านอุตสาหกรรม ICT ของประเทศด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น