รมว.ไอซีที เป็นประธานพิธีเปิด “การสัมมนาอนุวัติมติคณะรัฐมนตรี สู่แผนปฏิบัติราชการบนฐานข้อมูลของประเทศ”

news

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานพิธีเปิด
“การสัมมนาอนุวัติมติคณะรัฐมนตรี สู่แผนปฏิบัติราชการบนฐานข้อมูลของประเทศ” และร่วมอภิปรายในหัวข้อ “การบริหารระบบสถิติประเทศไทยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ” ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีทีจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบและสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ตื่นตัวที่จะนำเอาแผนพัฒนาสถิติรายสาขา และผังรายการตัวชี้วัดของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ส่งผลให้ระบบข้อมูลสถิติของประเทศ มีความสมบูรณ์ และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น