ตั้งแตวันที่ 15 ม.ค.57 เป็นต้นไป

ลูกค้าที่ใช้บริการ Hinet / Onnet / Hotnet ทั่วประเทศ

สามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้สะดวกยิ่งขึ้นที่ CAT Contact Center 1322

ตลอด 24 ชั่วโมง

hinet_ban1[1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น